top of page

SIA "RNS-D" PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

1. SIA “RNS-D” personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “RNS-D” personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.

 

2. SIA “RNS-D” pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: tālr.: 65307146, e-pasts: birojs@rnsd.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “RNS-D” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 37. punktu.

 

3. SIA “RNS-D” pārziņa kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir tālr.: 65307146, e-pasts: birojs@rnsd.lv.

 

4. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir: tālr.:65307146, epasts: birojs@rnsd.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “RNSD” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi Uzņēmumā.

 

Vispārīgie noteikumi

 

5. SIA “RNS-D”, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām.

 

6. Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Pašvaldības regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē.

 

7. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem SIA “RNS-D” klientiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem SIA “RNS-D” darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar SIA “RNS-D”.

 

8. Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi), SIA “RNS-D” ir nepieciešamība apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai SIA “RNS-D” izpildītu savas funkcijas, pienākumus un darbību.

 

9. SIA “RNS-D” ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt uzņēmuma stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar SIA “RNS-D”, tā nodrošinās personas datu (kuri tiek apstrādāti) drošību.

 

10. SIA “RNS-D” ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus noteiktā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, iesniedzot iesniegumu, slēdzot sadarbības līgumu, kā arī iegūstot informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts un citām informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību.

Personas datu apstrādes nolūki

 

11. SIA “RNS-D” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

11.1. Personāla vadības nodrošināšanai;

11.2. Noslēgto līgumu (klientu) datubāzes uzturēšnai;

11.3. Korespondences nodrošināšanai;

11.4. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu;

11.5. Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai;

11.6. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru nodrošināšanai.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

12. SIA “RNS-D” veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats šādiem personas datu apstrādes nolūkiem:

12.1. Personālvadības nodrošināšanai – Darba likuma 28.panta pirmā daļa, Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts.

12.2. Noslēgto līgumu (klientu) datubāzes uzturēšanai – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta b), c), e) un f) apakšpunkts.

12.3. Korespondences nodrošināšanai – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta e) apakšpunkts.

12.4. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmā punkta c), e) un f) apakšpunkts. Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants, 15.panta pirmās daļas 12.punkts, 26.panta otrā daļa, 37.panta pirmā daļa. 21.03.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.153 „Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

12.5. Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta b), c), e) un f) apakšpunkts.

12.6. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru drošībai – Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 7.pants, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts. • Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, mēs to lūgsim Jums sniegt.• Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties uzņēmuma birojā, Dzelzceļa ielā 19, Līvānos.

 

Personas datu apstrāde

 

13. SIA “RNS-D” apstrādā un aizsargā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus SIA “RNS-D” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

14. Personas datu apstrādi var veikt SIA “RNS-D” darbinieks vai kāds no SIA “RNS-D” apstrādātājiem, ar ko SIA “RNS-D” ir noslēgts līgums.

 

15. SIA “RNS-D”, apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu.

 

Datu aizsardzības principi

 

16. SIA “RNS-D”: 16.1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

16.2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

16.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

16.4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

16.5. Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko uzņēmums darīs ar Jūsu personas datiem;

16.6. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

16.7. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

 

Personas datu kategorijas

 

17. SIA “RNS-D” apstrādā: personas datus.

 

18. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt preci un pakalpojumus, ko sniedz uzņēmums, u.c.

 

Informācijas apmaiņa

 

19. Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus, piegādāt preci un izpildītu savas funkcijas un darbību, mēs apmaināmies ar informāciju starp savām struktūrvienībām (nodaļām), kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.

 

20. Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai (nodaļai), tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām (nodaļām) uzņēmumā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai SIA “RNS-D” izpildītu savas funkcijas, piegādātu preci un sniegtu pakalpojumus.

 

21. SIA “RNS-D” iespējams Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to nosaka tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tikt nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura uzņēmuma vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams uzņēmuma funkciju, preču piegāžu un pakalpojumu nodrošināšanai.

 

22. SIA “RNS-D” iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

 

23. Piegādājot prec vai sniedzot pakalpojumus, mēs sniegsim Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā mūsu vārdā, vai arī ar kuriem mēs apmainīsimies ar informāciju un Jūsu personas datiem.

 

24. Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

 

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

 

25. Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

 

26. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.Personas datu saglabāšana

 

27. SIA “RNS-D” saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piegādātu preci vai sniegtu pakalpojumu un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Jūsu tiesības

 

28. Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.

 

29. Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

 

30. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

31. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Tomēr ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvais akts nosaka pienākumu saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

32. Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.

 

33. Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

34. Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic uzņēmums.

 

35. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

 

36. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

36.1. rakstveida formā klātienē SIA “RNS-D” birojā;

36.2. elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi birojs@rnsd.lv.

 

Informācijas apkopošana elektroniski

 

37. SIA “RNS-D” mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

 

38. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

 

39. SIA “RNS-D” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “RNS-D” nenes atbildību.

 

40. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast uzņēmuma interneta mājas lapā.

 

Videonovērošana

 

41. SIA “RNS-D” teritorijā tiek veikta videonovērošana šādiem mērķiem: noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

 

42. Videonovērošanu uzņēmumā veic izmantojot stacionāras videokameras, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

 

43. Pirms videonovērošanas zonas ir izvietotas informatīvās videonovērošanas brīdinājuma zīme par veikto videonovērošanu.

 

44. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī, lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Sīkdatnes

45. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

 

Sīkdatņu kontrole

46. Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu. Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

 

47. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

48. Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem

 

48.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus mēs par Jums apstrādājam, Jums ir jāiesniedz iesniegums rakstveidā, iesniedzot mūsu birojā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

48.2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

48.3. Mēs veicam saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

48.4. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: birojs@rnsd.lv

48.5. Lietotājam ir tiesības dzēst savu datu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: birojs@rnsd.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

 

Datu aizsardzības pārkāpums

 

49. Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no SIA “RNS-D”, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar SIA “RNS-D” datu aizsardzības speciālistu tālr.:65307146, e-pasts: birojs@rnsd.lv, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu. Sūdzības un komentāri

50. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā SIA “RNSD” apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt uzņēmuma datu aizsardzības speciālistam.

51. Tāpat Jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.

bottom of page